2011, ഓഗസ്റ്റ് 17, ബുധനാഴ്‌ച

ചുമർചിത്രം. 1984ൽ വരച്ചത്

ചുമർചിത്രം. 1984ൽ വരച്ചത്.പിന്നീട് ആരൊ റീപെയ്ന്റ് ചെയ്തു.